Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

ZO ČSOP Spálené Poříčí

Shrnutí spolupráce v projektu „Envýk“

Vloženo 29. 01. 2015, autor Mgr. Jiří Šeffl

K 30. 1. 2015 se nám projekt Envýk, na kterém spolupracujeme s ZO ČSOP Spálené Poříčí, dostal do samého závěru. Proto by bylo vhodné trochu zhodnotit celý projekt.

Cílem tohoto projektu bylo trochu více děti seznámit s problematikou životního prostředí a hravou formou přimět děti k hlubšímu zamyšlení.

Úkolem naší školy bylo spolupracovat na vytváření nových pracovních listů pro první stupeň základních škol v programech „Ekosystémy“ a Ochrana životního prostředí“

Naši pedagogové se aktivně zapojovali a vznikla tak myslím dobrá spolupráce a dílo se podařilo.

Mimo to se děti mohly díky tomuto projektu podívat na nová místa a dozvědět se o přírodě mnohem více, než jen ve školních lavicích. Součástí programů se tak staly i odborné exkurze a praktické úkoly.

Program Ekosystémy

Během pilotního ověřování programu Ekosystémy se děti dozvěděly mnoho zajímavého z přírodních zákonitostí. Co je vlastně příroda, z čeho se skládá a jaké jsou vazby mezi organismy. Pochopily, že příroda může fungovat pouze jako celek a že člověk je pouze jeho součástí.

Děti si mohly některé z věcí i samy prakticky vyzkoušet. Nezůstalo tedy jen u teoretické výchovy. Mohly se tak samy přesvědčit, jak to v přírodě skutečně funguje.

V rámci pracovního listu o ježkovi vyráběli žáci ježka z papíru a přírodních materiálů. Z těchto prací byla vytvořena výstavka v prostorách školy.

U příležitosti Dne Země bylo uspořádáno místní kolo Ekoolympiády, při kterém byly vybrány děti k účasti na Ekoolympiádě v Klatovech (Enviden). Děti soutěžily mezi sebou v poznávání přírodnin. Navštívily Ekologické centrum ve Spáleném Poříčí a záchrannou stanici živočichů. Zde jim byla tato problematika vysvětlena. Především soužití člověka a živočichů.

V květnu proběhl projektový den „sázení bylinek“ na školní zahradě. Děti absolvovaly povídání o důležitosti rostlin v ekosystémech a dozvěděly se o blahodárných účincích bylin v minulosti i dnes. Poté si mohly dle instrukcí samy vysázet vybrané bylinky do školní zahrady.

V rámci programu Ekosystémy navštívili žáci Národní přírodní rezervaci SOOS u Františkových Lázní a Motýlí dům v Žírovicích. Zde si žáci mohli prohlédnout zajímavý ekosystém a geologickou památku. Jedná se vlastně o poslední pozůstatek vulkanické činnosti na našem území. Zároveň si prohlédli Motýlí dům a mohli vidět, jak křehký je život hmyzu.

Program Ochrana životního prostředí

V rámci ověřování tohoto programu se děti dozvěděly, proč je životní prostředí tak důležité a proč je nutné o něj pečovat. Jaké máme způsoby jeho ochrany a jaká jsou pravidla. V neposlední řadě, jak ony samy mohou pomoci a přírodě neškodit. Cílem programu bylo vzbudit v dětech zájem o přírodu a hravou formou děti do ochrany přírody také zapojit.

Žáci se seznamovali s touto problematikou především prostřednictvím pracovních listů. Zároveň si vyzkoušeli vyrobit například ptačí krmítko a vytvořit z nich na školní zahradě výstavku. Výstavku nejvíce ocenilo hlavně ptactvo.

V květnu proběhl projektový den „Sázení stromů“ na školní zahradě. S pracovníky ZO ČSOP Spálené Poříčí diskutovali žáci na téma význam stromů pro přírodu a jejich ochrana. Nakonec došlo k ukázce správné výsadby dvou ovocných stromů na školní zahradě. Žáci si mohli výsadbu sami vyzkoušet.

Pro žáky byla uspořádána také „autobusová“ exkurze do Národního parku Šumava. Děti měly možnost projít se údolím řeky Vydry a dostat se do I. zóny Národního parku. Byla jim zde vysvětlena problematika ochrany přírody (hlavně ochrana území – národní park a chráněná krajinná oblast) a zároveň se dozvěděly, jak se v přírodě chovat. Na Turnerově chatě si mohly dokonce pohladit živou vydru.

Žáci 1. třídy se vydali na dopolední přírodovědnou vycházku poblíž Spáleného Poříčí. S ochranou životního prostředí se seznámili na trase naučné stezky „Hvížďalka“. Ta je zaměřena na místní geologii a ochranu přírody. Dokonce jim pracovníci ZO ČSOP ukázali živého raka kamenáče. Naučná stezka kopíruje cestu kolem řeky Bradavy, která byla vyhlášena evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 právě na raka říčního a raka kamenáče.

V září 2014 byla v rámci programu připravena pro žáky poutavá výstava ze života včel s názvem „Příroda, včely a my“. Jednalo se o výstavu potřeb pro včelaře, včetně včelích úlů, těch moderních i historických. Výstava byla doplněna výstavními panely zapůjčenými od včelařského svazu. Součástí prohlídky výstavy byly i přednášky pana MVDr. Jana Krabce, který dětem poutavě vyprávěl o významu včel a hmyzu obecně.

Na závěr této spolupráce bych chtěl poděkovat pracovníkům ČSOP ve Spáleném Poříčí za velmi dobrou spolupráci, která byla přínosem jak pro děti, tak i pro pedagogy. Zároveň děkujeme, že jsme v rámci projektu obdrželi mnoho výukových pomůcek a odborné literatury, která bude vyžívána ve výuce i v dalších letech.

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Šeffl (ředitel školy)
Mgr. Soňa Tikalská (zást. ředitele školy)

Výstava o světě včel s názvem „Příroda, včely a my“

Vloženo 15. 10. 2014, autor Mgr. Jiří Šeffl

Ke konci září došlo v projektu ENVÝK k ukončení zkušebního období pilotního programu Ochrana životního prostředí. V rámci spolupráce pedagogů školy a tvůrců výukových programů z ČSOP Spálené Poříčí dochází k úpravám metodik obou připravovaných programů. Dne 9. 9. 2014 připravili pracovníci ČSOP pro žáky zapojené v tomto projektu zajímavou a poučnou výstavu o světě včel s názvem „Příroda, včely a my.“ Výstava byla umístěna v prostorách galerie „Špejchar“, kterou žáci navštívili v rámci vyučování. Na této výstavě zhlédli, jak vypadá včelí úl a co všechno včelař ke své práci potřebuje. Výstava byla doplněna výstavními banery, zapůjčenými přímo od Českého včelařského svazu Při této příležitosti pro ně byla připravena odborná přednáška k tomuto tématu. Přednášku vedl zkušený včelař a odborník pan MVDr. Jan Krabec. Žáci se dozvěděli základní informace ze života včel a jak jsou nám lidem včely užitečné. Pan Krabec žákům zároveň ukázal, jak se stáčí med a jaké další včelí produkty nám včely přináší.

Touto zajímavou a pro děti poučnou akcí byla dovršena vzájemná spolupráce naší školy a ZO ČSOP Spálené Poříčí na tomto projektu. Nyní se již budeme těšit na výsledek společné práce v podobě finálních verzí výukových programů a pracovních listů, které by měly do konce ledna 2015 vzniknout.

Vycházka na Hvížďalku 18. 6. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Žáci první třídy se vydali na procházku podél řeky Bradavy. Ráno jeli autobusem do Hořehled a poté pokračovali pěšky podél řeky zpět do Spáleného Poříčí. Cestou si povídali o přírodě a hráli hry. Když došli k rybníku Hvížďalka, opekli si špekáčky. Cestou také četli tabule naučné stezky, která je podél této vycházkové trasy umístěna. Program pro ně připravili pracovníci Českého svazu ochránců přírody.

Enviden v Klatovech 17. 6. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Nejlepší žáci z jednotlivých tříd byli vybráni učitelkami pro reprezentaci školy na Enviden v Klatovech. V areálu Střední zemědělské a potravinářské školy bylo přiopraveno několik stanovišť, kterými procházela jednotlivá družstva. Stanoviště byla rozdělena podle témat, která odpovídají jednotlivým tématům pracovních listů. Byli to například ekosystémy, ochrana přírody, zemědělství, energie a odpady. Děti plnily různé úkoly, podle svého věku. V závěru si všichni odvezli malou pozornost, jako památku na tento den.

Exkurse do Motýlího domu a na SOOS 6. 6. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Žáci čtvrté a páté třídy vyjeli na výlet na západ Čech. Prvním cílem exkurze se stal Motýlí dům. Zde je k vidění několik druhů tropických motýlů. Děti mohly sledovat chov motýlů od housenky, zavěšené kukly i dospělé jedince. Ti se většinou krmí ovocnými šťávami a ovocem.

Dále si prohlédli Národní přírodní rezervaci SOOS. Tato rezervace je vlastně pozůstatkem sopečné činnosti na našem území. Jako výsledek dávné tektonické činnosti zde ze země vychází plyny. Vytváří prostředí s bublajícím bahnem, místa s teplou vodou, která ani v zimě nezamrzají. Nedaleko je záchranná stanice pro poraněné živočichy, kterou žáci také navštívili.

Exkurze na Šumavu 23. 5. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Žáci druhé a třetí třídy vyjeli společně se svými učitelkami a pracovníky ČSOP na exkurzi do Národního parku Šumava. Pro výlet byla vybrána jedna z nejkrásnějších částí Šumavy. První zastavení bylo v informačním středisku na Antýglu. Zde byl zajištěn odborný výklad o přírodě Šumavy a plavení dřeva. Děti prošly kolem řeky Vydry, z Antýglu na Čeňkovu pilu. Cestou mohly přečíst několik tabulí naučné stezky. Zajímavou zastávkou byla Turnerova chata, která stojí na břehu řeky Vydry. Mají zde výběh s živou vydrou říční a vydrou malou. Také je zde obchůdek s „vydřími“ předměty, který všechny děti navštívily.

Sázení bylinek 22. 5. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Žáci třetí třídy společně s pracovníky ČSOP vysadili několik nových bylinek na školní zahradu. Poslechli si povídání o bylinách, jejich využití v minulosti i současnosti. Několik rostlin pak sami žáci vysadili. Byli to např. meduňka lékařská, máta peprná, dobromysl obecná nebo rozmarýn obecný.

Sázení ovocných stromů 15. 5. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

Žáci druhé třídy měli projektový den zaměřený na stromy. Nejprve si povídali na téma stromy a jejich funkce v přírodě. Pak se dozvěděli, jak se správně stromy vysazují a mohli si sázení stromků také prakticky vyzkoušet.

Dne Země 22. 4. 2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

K tomuto dni bylo uspořádáno místní kolo Ekoolympiády. Žáci prvního stupně navštívili ekologické centrum Českého svazu ochránců přírody a plnili různé přírodovědné úkoly. Také si prohlédli zvířata v záchranné stanici živočichů a seznámili se s touto problematikou. Nejlepší žáci byli vybráni pro Enviden, který se uskutečnil 17. 6. 2014 v Klatovech.

Činnost ZŠ Spálené Poříčí a Českého svazu ochránců přírody v projektu ENVYK za období 4 - 6/2014

Vloženo 29. 06. 2014, autor Mgr. Soňa Tikalská, zást. ředitele školy

V období od dubna do června 2014 pokračovala naše škola ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v projektu ENVYK.

Proběhlo průběžné pilotní ověřování programu „Ochrana životního prostředí“ a uzavření pilotního ověřování programu „Ekosystémy“. Došlo k několika úpravám pracovních listů. Program byl průběžně konzultován na pracovních schůzkách se zapojenými pedagogy a také s grafičkou a ilustrátorkou projektu. Během tohoto období pracovali tvůrci i pedagogové také na metodikách tohoto programu.

Pro žáky prvního stupně bylo připraveno v rámci projektu několik akcí a odborných exkurzí.

Došlo k nákupu mnoha výukových pomůcek a odborné literatury pro potřeby naší školy. Vše bylo hrazeno z rozpočtu projektu. Doprava na exkurze byla také hrazena z rozpočtu projektu stejně tak i občerstvení účastníků na Envidnu v Klatovech. Děkujeme všem členům ČSOP ve Spáleném Poříčí za výbornou spolupráci a těšíme se na další společné akce.

Projekt ENVÝK

Vloženo 07. 03. 2014, autor Mgr. Jiří Šeffl

Od dubna 2013 se naše škola zapojila do realizace projektu:
„Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji“.

Projekt je zaměřen na podporu environmentálního vzdělávání žáků prvního stupně základních škol v Plzeňském kraji. Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost Úhlava Klatovy. Naše ZŠ a MŠ ve Spáleném Poříčí se stala partnerskou školou ZO ČSOP Spálené Poříčí. Společně s dalšími odbornými garanty vytváříme výukové programy. Dalšími partnery jsou Envic Plzeň, Ekocentrum Tymián Kladruby a Radovánek Plasy. Během dvou let tedy vytvoříme společně ve Spáleném Poříčí dva výukové programy. Celkem bude vytvořen komplet deseti výukových programů, které průřezově pokrývají širokou problematiku ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Cílem projektu, do kterého se zapojilo 5 základních škol, je zábavnou formou obohatit vzdělávání dětí o environmentální rozměr a především vzbudit v této technické době opět zájem o přírodu.

V současnosti se projekt přehoupl do své druhé fáze realizace. Vytvořené materiály pedagogové testují ve vybraných třídách na partnerských školách. Na naší škole ve Spáleném Poříčí testujeme tato témata: „Ochrana životního prostředí“ a „Ekosystémy“, V Klatovech na ZŠ Tolstého ověřují žáci program „Zemědělství“ a „Potraviny“, v Plzni na 15. ZŠ Terezie Brzkové „Zahradu“ a „Odpady“ a v Plasích děti testují programy o „Ochraně vody“ a „Ochraně ovzduší“.

Kromě výukových programů vzniká také elektronická aplikace „Environmentální průvodce Plzeňským krajem“, ve které pedagogové najdou zajímavé objekty a lokality z území celého Plzeňského kraje vztahující se taktéž k životnímu prostředí.

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign