Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Sdělení školy o zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených škole zvláštními zákony. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: zh5mhnm, emailem na adresu jandikova@zsspaleneporici.cz nebo poštou na výše uvedené adresu. Těmito uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je pan Roman Svoboda, Dis.

Kontaktní údaje:
e-mail - roman.svoboda@sms-sluzby.cz
tel.: +420 722 796 533

Vedení dokumentace školy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Škola dále zpracovává osobní údaje, které dále souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.). Údaje, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu a k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

Škola dále v rámci propagace výsledků žáků v soutěžích, účasti na charitativních akcích zachycuje události také na fotografiích, které umisťuje na webových stránkách školy, ve Zpravodaji Města Spálené Poříčí, případně v místním tisku.

Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace dle platných právních předpisů. Výše vymezené údaje se dále v souladu se zákonem předávají nadřízeným orgánům (MŠMT, ČŠI), pro testování společnosti SCIO (výsledky testování má k dispozici pouze vedení školy, třídní učitel a příslušný žák, kterého se výsledky týkají).

V Spáleném Poříčí 1.8.2019
Mgr. Michala Jandíková, ředitelka školy

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Jídelníček

Žádné jídelníčky nejsou k dispozici.

 
Informace ŠJ

Provozní řád ŠJ
Informace o alergenech
Alergeny

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign