Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Přijímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, §34a, §34b, a §35 školského zákona a podle §50 zákona č, 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

Přijímají se děti od 3 do 6 let. Děti mladší se přijímají pouze tehdy, pokud je volná kapacita školy a děti mají předpoklady pro plnění ŠVP PV.

Dítě se přijímá na základě žádosti rodičů. Žádost a ostatní potřebné dokumenty (evidenční list, přihlášku ke stravování) si rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo si vytisknou z internetových stránek školy a přinesou vyplněné a potvrzené lékařem v den zápisu.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitel školy dle § 34 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Od 1. 1. 2017 je pro děti, které dosáhnou k tomuto datumu pátého roku věku předškolní vzdělávání povinné (novela šk. zákona§ 34 odst.2).

Od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu.

Dále se pak přednostně přijímají děti, které od 1. 9. 2018 dosáhnou nejméně 3. roky věku a mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu.

Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkovací povinnost se nevztahuje od 1. 9. 2017 na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Co by mělo dítě umět, před nástupem do mateřské školy

  1. Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce.
  2. Samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC).
  3. Najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku.
  4. Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci.
  5. Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
  6. Vysmrkat se a používat kapesník.
  7. Uklidit své věci, hračky a další.
  8. Bez problémů chodit po schodech.

Další požadavky

Důležité informace

Povinně zveřejňované informace

Co nás čeká

19. 12. 2018
19. 12. dopoledne Vánoční koncert pro školu

19. 12. 2018
Plavání - 5. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Vánoční koncert v kostele SP - 10.00

20. 12. 2018
Plavání - 6. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg Vánoční koncert v kostele SP - 17.30

21. 12. 2018
Třídní vánoční besídky - 4 vyuč. hodiny Poučení o bezpečnosti o vánočních prázdninách Vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019 Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2019

03. 01. 2019
Zahájení vyučování! Vítáme všechny děti a přejeme vám samé jedničky a pochvaly!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign