Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Přijímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, §34a, §34b, a §35 školského zákona a podle §50 zákona č, 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

Přijímají se děti od 3 do 6 let. Děti mladší se přijímají pouze tehdy, pokud je volná kapacita školy a děti mají předpoklady pro plnění ŠVP PV.

Dítě se přijímá na základě žádosti rodičů. Žádost a ostatní potřebné dokumenty (evidenční list, přihlášku ke stravování) si rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo si vytisknou z internetových stránek školy a přinesou vyplněné a potvrzené lékařem v den zápisu.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitel školy dle § 34 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Od 1. 1. 2017 je pro děti, které dosáhnou k tomuto datumu pátého roku věku předškolní vzdělávání povinné (novela šk. zákona§ 34 odst.2).

Od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu.

Dále se pak přednostně přijímají děti, které od 1. 9. 2018 dosáhnou nejméně 3. roky věku a mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu.

Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkovací povinnost se nevztahuje od 1. 9. 2017 na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Co by mělo dítě umět, před nástupem do mateřské školy

  1. Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce.
  2. Samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC).
  3. Najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku.
  4. Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci.
  5. Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
  6. Vysmrkat se a používat kapesník.
  7. Uklidit své věci, hračky a další.
  8. Bez problémů chodit po schodech.

Další požadavky

Důležité informace

Povinně zveřejňované informace

Akce mateřské školy

Duben - květen

V sobotu 6. dubna 2019 se uskuteční 8. ročník Dobročinného jarmarku v rámci Jarních trhů na náměstí ve Spáleném Poříčí. Součástí bude pěvecké vystoupení dětí z mateřské školy.

Ve čtvrtek 25.dubna 2019 navštívíme Divadlo Alfa v Plzni, děti zaplatí 141,- Kč.

V pátek 10. května 2019 se od 13.00 do 17.00 hodin uskuteční zápis dětí do Mateřské školy Spálené Poříčí pro školní rok 2019 / 2020.
Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Potřebné formuláře (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné si vyzvednout dopředu v mateřské škole nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek.
Žádost a ostatní vyplněné tiskopisy se odevzdávají do mateřské školy 10. května 2019 v Den zápisu.
Bez potvrzení lékaře je žádost neplatná. U zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V případě většího zájmu o umístění dětí než je volná kapacita, se bude pro přijetí vycházet podle kritérií.

Ve středu 15. května 2019 se uskuteční koncert žáků ZUŠ Starý Plzenec v MŠ.

Na středu 15. května 2019 připravují vystoupení pro maminky třídy „ Sluníček“ a „ Motýlků“.

Na čtvrtek 16. května 2019 vystoupení pro maminky ve třídě „ Kytiček“.

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign