Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Informace k zápisu do MŠ, účinnost od 1. 1. 2017

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým, § 34 odst. 2 ŠZ.

Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Děti dvouleté se přijímají pouze tehdy, pokud je volná kapacita školy a děti mají předpoklady pro plnění ŠVP PV.

Od 1. 1. 2017 je pro děti, které dosáhnou k tomuto datumu pátého roku věku předškolní vzdělávání povinné (novela šk. zákona§ 34 odst.2).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinost předškolního vzdělávání dítěte.

Od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu. (§ 179 odst.3).

Dítě se přijímá na základě žádosti rodičů. Žádost a ostatní potřebné dokumenty ( evidenční list, přihlášku ke stravování) si rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo si vytisknou z internetových stránek školy a přinesou vyplněné a potvrzené lékařem v den zápisu.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitel školy dle § 34 školského zákona ( zákon č.561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Ředitel školy může výjimečně rozhodnout o přijetí i na dobu určitou. Zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřetelné, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkovací povinnost se nevztahuje od 1. 9. 2017 na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Co by mělo dítě umět, před nástupem do mateřské školy

  1. Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce.
  2. Samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC).
  3. Najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku.
  4. Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci.
  5. Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
  6. Vysmrkat se a používat kapesník.
  7. Uklidit své věci, hračky a další.
  8. Bez problémů chodit po schodech.

Další požadavky

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign